دسته: Didgah

mission-afghanistan 0

ماموریت افغانستان

برگرداننده از آلمانی به پارسی دری حشمت رستگار نوربرت هول  دیپلومات و نویسنده ی  آلمانی در ۲۹ جون ۱۹۹۶از جانب« پطروس غالی »  سکترجنرال سازمان ملل متحد در رأس ماموریت خاص ملل متحد در...

nabi-azimi-150x150 0

ضرورت ایجاد یک نهاد سوق واداره توانمند و کارآ درشمال کشور

 دست به دست شدن شهر قندوز در درازنای ده – دوازده روز درنزد همه هموطنان به ویژه آګاهان مسایل سیاسی – نظامی سخت شګفتی برانگیز و قابل پرسش است. البته در تحلیل ها و...

6-29-2016 4-32-35 AM 0

ایتلاف ها، از سر گیری حرکت دادخواهانه نخواهند بود

در این اواخر چندین ساختار از بقایای حزب موکراتیک خلق افغانستان گویا ایتلاف جدید تشکیل دادند. من علاقه ندارم درینجا نامی از این ساختار ها ببرم، اما چنین به نظر می رسد که حرکت...