دسته: Homeira Qaderi

Humeira Qaderi 0

در پیوند با حجاب اجباری دانشجویان هرات

به نام خداوند دادگر افغانستان در تعریف تاریخی اش، سرزمینی است با پیشینه مملواز تمدن و فرهنگ. در این سرزمین تاریخی هرات شهری است با تعریف شعر و شعور. ساکنان افغانستان، هرات را شهری...