بایگانی‌ماهانه: آگوست 2008

ISAF 0

«راندن حقیقت نشانه سقوط مورال است»

نوشته فیاض نجیمی بهرمان گی ـ ارنست  دوبور (Guy-Ernst Debord) ، کتابی دارد به نام «جامعهء تماشایی» (La Société du spectacle) که به قول وی: « این جامعه ماهیت تکنیکی خویش را انتخاب می...