بایگانی‌ماهانه: اکتبر 2016

Mazdak 0

تاجکان و قدرت

نوشته فرید مزدک   غیرِ پشتون ها در بیش از صد سالِ اخیر از دو آزمون کامگار نه برامدند و نتوانستند داعیه و استراتیژی پیشکش کنند آزمون نخست : پس از زوال دولت امانی...

mission-afghanistan 0

ماموریت افغانستان

برگرداننده از آلمانی به پارسی دری حشمت رستگار نوربرت هول  دیپلومات و نویسنده ی  آلمانی در ۲۹ جون ۱۹۹۶از جانب« پطروس غالی »  سکترجنرال سازمان ملل متحد در رأس ماموریت خاص ملل متحد در...