بایگانی‌ماهانه: فوریه 2017

Farid-Mazdak-e1467085446629-160x160 0

ما به کجا می رویم؟

    فرید مزدک دولت های امریکا و انگلیس به این باور اند که با خروج نظامیان آنها، ساخته های شان در افغانستن برباد می رود. چرا و در مقابل کدام نیرو حاکمیت خواهد...