برچسب گذاری توسط: Didgaah-July

A group of men stand atop a tank the morning after a military coup attempt against the government of Recep Tayyip Erdogan turned violent, killing dozens and leaving hundreds of others detained, on the Bosphorus Bridge in Istanbul, Turkey, on July 16, 2016. 0

کودتا و نشانه‌ی پایانه‌ها

کودتای ارتش در ترکیه ناکام شد. این تنها جمله‌یی است که روز گذشته ( پربسامدترین کاربرد را در صفحات اجتماعی افغانستان دارا بود. پربسامد بدین‌لحاظ که تنها واقعیت نیز همین بود، ورنه بی‌شمار تحلیل‌ها...